კატეგორია: ფილოლოგის სვეტი
ციცაბო აღმართიანი, ციცაბო-აღმართიანი, ციცაბოაღმართიანი;
მცირე მოცულობიანი, მცირე-მოცულობიანი, მცირემოცულობიანი;
ორმხრივ დაქანებული, ორმხრივ-დაქანებული, ორმხრივდაქანებული;
სამ განზომილებიანი, სამ-განზომილებიანი, სამგანზომილებიანი.

დააკვირდით ჩამოთვლილ სიტყვებს და მათ დაწერილობას.

რა კანონზომიერებას ამჩნევთ?

 1. თითოეულ სიტყვაში ორი შემადგენელია.
 2. სიტყვის მნიშვნელობა ერთია (ერთ აღსანიშნს მიემართება).
 3. დაწერილობა სხვადასხვაა - ცალ-ცალკე, დეფისით, ერთად.

რომელია სწორი და რატომ? როგორ უნდა მოვიქცეთ მსგავს შემთხვევებში - დავწეროთ ცალკე, დავურთოთ დეფისი თუ დავწეროთ ერთად?

ამჯერად ბლოგი ორშემადგენლიან და ერთცნებიან კომპოზიტებს დაეთმობა:

რას ნიშნავს კომპოზიტი?

კომპოზიტი ლათინური სიტყვაა და ნიშნავს სიტყვას, რომელიც შედგება ერთზე მეტი ფუძისგან.

ერთფუძიანია სიტყვა ძმა. ორფუძიანი - და-ძმა.

კომპოზიტი ორგვარია: ერთცნებიანი, ორცნებიანი ან ორზე მეტცნებიანი.

ერთცნებიანი = ერთ აღსანიშნს, ორცნებიანი = ორ აღსანიშნს

ერთცნებიანია კომპოზიტი, რომლის ფუძის მნიშვნელობა არ უდრის შემადგენელი ფუძეების მნიშვნელობათა ჯამს, როგორც ორცნებიანის შემთხვევაშია.

უფრო მარტივი იქნება ამ წესის გაგება და გააზრება, თუ გამოვიყენებთ სიტყვებს აღმნიშვნელი ( რაც აღნიშნავს, ანუ სიტყვა) და აღსანიშნი ( რაც უნდა აღინიშნოს, ანუ საგანი, ცნება, ობიექტი).

დააკვირდით, და-ძმას (ცოლ-ქმარი, დედა-შვილი) მსგავსი კომპოზიტები (აღმნიშვნელები) აღნიშნავს არა ერთ აღსანიშნს, არამედ ორს ( დაც უნდა აღინიშნოს და ძმაც, ანუ ორივე აღსანიშნია).

მრავალსართულიანი, თავქუდმოგლეჯილი, ცისარტყელა - ამ ტიპის კომპოზიტები კი მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე სიტყვის შეერთებითაა მიღებული, ერთ აღსანიშნს მიემართება, ერთ რამეს აღნიშნავს.

წესის თანახმად, ყველა ერთცნებიანი კომპოზიტი იწერება ერთად, სივრცისა და დეფისის გარეშე.

წესი ლოგიკურიცაა და მარტივი დასამახსოვრებელიც, თუმცა ენაში ახლად შემოსული სიტყვების სიმრავლემ და მედიაში მათი გამოყენების სიხშირემ ( ასევე სიჭრელემ) დაწერილობის თვალსაზრისით არეულობა გამოიწვია.

ჩვენს მედიაში აღნიშნული ტიპის კომპოზიტები სამივე სახის დაწერილობით დასტურდება, თუმცა ყველაზე ხშირია ცალ-ცალკე და ერთად დაწერილობის შემთხვევები. მიზეზი, ალბათ, დეფისისა და და კავშირის „მჭიდრო თანამშრომლობაა“. უმრავლესობას კარგად გვახსოვს, რომ დეფისი და კავშირს აღნიშნავს, დასახელებულ კომპოზიტებში კი შინაარსობრივად და კავშირი არ მოიაზრება.

იმისთვის, რომ სწორი პასუხი გავცეთ ზემოთ დასმულ კითხვას, აუცილებელია სალიტერატურო ენის ნორმების გათვალისწინება ერთცნებიანი კომპოზიტების დაწერილობასთან დაკავშირებით.

თუ ერთცნებიანი კომპოზიტი იწერება ერთად, ეს წესი გავრცელდება ენაში ახლად დამკვიდრებულ ორშემადგენლიან და ერთცნებიან კომპოზიტებთან მიმართებითაც.

შესაბამისად, სწორი იქნება:

ციცაბოაღმართიანი, მცირემოცულობიანი,ორმხრივდაქანებული, სამგანზომილებიანი, მცირეტირაჟიანი, მცირერადიუსიანი, შეზღუდულხილვადობიანი, მცირესიმძლავრიანი...* გამოყენებული ლიტერატურა
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მეტყველების კულტურის განყოფილების კრებული „ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები“, წიგნი მეთხუთმეტე, 2015 წელი, გვ.28;

კატეგორია: ფილოლოგის სვეტი
ლგბტქ(ი) აბრევიატურის ნაირსახეობაა, რომელსაც აკრონიმს უწოდებენ.

აბრევიაციის სხვა შემთხვევებისგან განსხვავებით, აკრონიმის დროს სიტყვათა პირველი ასო-ბგერები იწერება და იკითხება, როგორც ერთი სრული (მთელი) სიტყვა, არ იმარცვლება და ცალკეულ ბგერებად არ წარმოითქმის, როგორც, ვთქვათ, აბრევიატურა „სი-ენ-ენის“ შემთხვევაშია.

აკრონიმი მეოცე საუკუნის ოთხმოცდაათიანი წლებიდან გამოიყენება და ინგლისურ ენაში ლესბოსელების, გეების, ბისექსუალების, ტრანსგენდერებისა და ქვიარ ადამიანების აღსანიშნავად შეიქმნა ( ამათგან ქ - ქვიარ ყველაზე ბოლოს დამატებული კომპონენტია).

ზოგჯერ აკრონიმს ემატება ი - ინტერსექსი ადამიანების აღსანიშნავად ან ქ-ქვიარს ენაცვლება ი - ინტერსექსი.

ტერმინის შემოღებისა და დამკვიდრების აუცილებლობა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც გამოიკვეთა, რომ სექსუალობისა და გენდერული იდენტობის მრავალფეროვნების აღსანიშნავად აღმნიშვნელი „გეი“ ან „ჰომოსექსუალი“ საკმარისი არ არის.

ლგბტქ(ი) მიღებული და დამკვიდრებული ტერმინია მედიაში.

განვმარტავთ აკრონიმის შემადგენელი თითოული სიტყვის მნიშვნელობას:

ლესბოსელი - ქალური ჰომოსექსუალობის აღმნიშვნელი სიტყვა. ქალი, რომელიც სექსუალურ და ემოციურ ლტოლვას მხოლოდ ან ძირითადად ქალების მიმართ განიცდის. სიტყვა მომდინარეობს ბერძნული კუნძულ ლესბოსის სახელწოდებიდან.

გეი (gay) - მამაკაცური ჰომოსექსუალობის აღმნიშვნელი სიტყვა. მამაკაცი, რომელიც განიცდის სექსუალურ და ემოციურ ლტოლვას უპირატესად ან მხოლოდ მამაკაცებისადმი. თავდაპირველი მნიშვნელობით სიტყვა აღნიშნავდა უზრუნველს, თავისუფალს, გამორჩეულად ფერადოვანი შინაგანი სამყაროს მქონეს, კაშკაშა ადამიანს. დაუშვებელია ტერმინ ჰომოსექსუალისტის გამოყენება. ასევე სასურველია ჰომოსექსუალი კაცის/წყვილის ნაცვლად გამოვიყენოთ სიტყვა გეი ( მაგალითად, გეი წყვილი, გეი მამაკაცი და არა ჰომოსექსუალები, ჰომოსექსუალების წყვილი...).

ბისექსუალი (ლათ. bi - ორი, sexus - სქესი; სიტყვასიტყვით - „ორმაგი სექსუალობა“) - სექსუალური ლტოლვა ნებისმიერი სქესის ადამიანის მიმართ. ტერმინს ბისექსუალობა რამდენიმე მნიშვნელობითაც განიხილავენ - ფართო მნიშვნელობით - ორივე სქესისათვის დამახასიათებელი თვისებების ფლობა (ანდროგინიაა), ვიწრო გაგებით - სექსუალური ლტოლვა ორივე სქესის წარმომადგენელთა მიმართ.

ტრანსგენდერი ( ზოგჯერ მოიხსენება, როგორც ტრანსი (trans) ან ტრანსსექსუალი) - კრებითი ტერმინი იმ ადამიანების აღსაწერად, რომელთა გენდერიც/სქესიც განსხვავდება ბიოლოგიური სქესისაგან, რომლითაც ისინი დაიბადნენ. ტრანსსექსუალი ადამიანები განიცდიან შეუსაბამობას მათი დაბადების სქესისადმი და მათი გენდერული იდენტობებისადმი და ხშირად მიმართავენ თავიანთი სხეულის შესაცვლელად რადიკალურ ქირურგიულ ოპერაციებს. ტერმინი ტრანსგენდერი გამოიყენება იმ ადამიანების აღსანიშნავადაც, ვინც დომინანტური, ბიოლოგიურად და ანატომიურად გამოხატული გენდერული ნორმების ფარგლებს გარეთ ცხოვრობენ, თუმცა სქესის შეცვლის ოპერაციის ჩატარება არ სურთ; მართებულია ვთქვათ და დავწეროთ - ტრანსგენდერი ადამიანი ( ანუ გამოვიყენოთ სიტყვა, როგორც მსაზღვრელი და არა როგორც არსებითი სახელი. არ არის სასურველი „ტრანსგენდერების“ გამოყენება).

ქვიარი (queer) - კრებითი ტერმინია. ადრე იყენებდნენ, როგორც შეურაცხმყოფელ, უარყოფითი კონოტაციის მქონე აღმნიშვნელს არაჰეტეროსექსუალი ადამიანების მიმართ. 1980-იანი წლების აქტივისტებისა და თეორეტიკოსების დამსახურებით სიტყვამ იცვალა მნიშვნელობა პოზიტიური კონოტაცია შეიძინა. ტერმინი ქვიარ გამოიყენება ზოგადად ლგბტ თემის აღსანიშნადაც. კომპლექსური სიტყვა ქვიარი იმ სექსუალური და გენდერული უმცირესობებისათვის გამოიყენება, რომლებიც თავს არ მიაკუთვნებენ ჰეტეროსექსუალებს.

ინტერსექსი, ინტერსექსუალი (intersex) - ნიშნავს ადამიანს, რომელსაც „ორმაგი“ ბიოლოგიური სქესი აქვს. არსებობს ბევრი გენეტიკური, ჰორმონული და ანატომიური ვარიაცია, რომელიც ადამიანის ინტერსექსუალობას განაპირობებს. ინტერსექსუალი ადამიანები სქესობრივი და რეპროდუქციული განვითარების თავისებურებებით გამოირჩევიან.

ტერმინების განმარტებისას გამოყენებულია ლიტერატურა:
შესავალი ლგბტ ჟურნალისტიკაში, თბ., 2013.
ვებსაიტი - LGBTQIA Resource Cente
კატეგორია: ფილოლოგის სვეტი
აღდგომის დღესასწაულის მისალოცად მორწმუნეები ერთმანეთს ეუბნებიან „ქრისტე აღ(ს)დგა“.

სწორედ ამ პერიოდში ხდება აქტუალური კითხვა - რომელია სწორი - აღდგა თუ აღსდგა?

ზმნა აღდგა არის ერთპირიანი, ეწყობა მესამე სუბიექტური პირი და შესაბამისი სუბიექტური პირის ნიშანი -ა ზმნაში უკვე ასახულია. აქედან გამომდინარე, დამატებით რაიმე თანხმოვნის ჩართვა ზმნაში გაუმართლებელია და ზმნისწინის შემდეგ ჩასმული თავსართი ზედმეტია.

ს-ს შესახებ

- ან მეორე სუბიექტური პირის ნიშანია, ან მესამე ობიექტური პირისა.

აღდგა, როგორც ითქვა, ერთპირიანი ზმნაა. ობიექტურ პირს ის საერთოდ არ შეიცავს.

რატომ გახდა საკამათო გრამატიკული წესი და რა არგუმენტებით ცდილობენ ზედმეტი თანხმოვნის „გამართლებას“ ისინი, ვინც „აღსდგა“ ფორმას უჭერს მხარს?

1. ძველ ქართულ ტექსტებში სანიანი ფორმა არაერთხელ დასტურდება;

2. ქრისტეს აღდგომა უნიკალური, საკრალური მოვლენაა და სავსებით მისაღები უნდა იყოს ამ მოვლენის უნიკალური ენობრივი ფორმულით გადმოცემა. აღსდგა მხოლოდ ქრისტეს აღდგომასთან მიმართებით უნდა გამოვიყენოთ ;

3. სამეტყველო ენაში გრამატიკულად არასწორი ფორმა უკვე დამკვიდრებულია და ენის ხალხურობის პრინციპის თანახმად, ამ ფორმას არსებობის უფლება აქვს, ხალხის ცოცხალ მეტყველებაში სწორედ მას ენიჭება უპირატესობა.

უნდა აღინიშნოს, ისიც, რომ მართლწერის ლექსიკონებში გათვალისწინებულია ეს არგუმენტები და სწორ ფორმასთან ერთად პარალელურ, დასაშვებ ფორმადაა მოწოდებული „აღსდგა“, ოღონდ მხოლოდ ქრისტედ აღდგომასთან დაკავშირებით.
კატეგორია: ფილოლოგის სვეტი
„რომ“ კავშირი ბევრისთვის ერთგვარი გრამატიკული რუბიკონია - რთულად გადასალახავი წინაღობა.

„რომ“ კავშირის წინ მძიმის დასმა „განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო გადაწყვეტილებაა“, რადგან უადგილოდ გამოყენების შემთხვევაში შედეგები მეტისმეტად სავალალო და... მძიმეა.

„რომ“ რუბიკონის პირისპირ მდგომს ორი მთავარი დაბრკოლება აქვს დასაძლევი:

მძიმე მანამდე უნდა დაისვას თუ მერე?
მძიმე ყველა „რომ“ კავშირის წინ უნდა დაისვას?

ბლოგში შევეცდებით ამ კითხვებზე გავცეთ ამომწურავი პასუხი.

 • „ადრე, რომ შემოსულიყო შეტყობინება, სამინისტროს აუცილებლად ექნებოდა რეაგირება“.
 • „საორგანიზაციო საკითხები, რომ მოგვარებულიყო, ფესტივალიც დროულად ჩატარდებოდა“.
 • „მოსახლეობისთვის, რომ შეეთავაზებინათ კომპენსაცია, კონფლიქტი მოგვარდებოდა“.
განსახილველად წარმოდგენილ ნიმუშებში „რომ“ კავშირთან დასმული მძიმეები სწორედ ის „მძიმე“ შემთხვევებია, ზევით რომ ვახსენეთ.

დაფიქრდით, რა კანონზომიერება შეიძლება შევნიშნოთ მაგალითებზე დაკვირვებით?

მინიშნება:

არის თუ არა ზმნა „რომ“ კავშირის წინ?

პასუხი სამივე შემთხვევაში უარყოფითია.

ამ დასკვნიდან გამომდინარე წესის შემუშავება და გათვალისწინება რთული აღარ უნდა იყოს.

მარტივად და გრამატიკული წიაღსვლების გარეშე - თუ „რომ“ კავშირის წინ (დავაზუსტებთ - კავშირამდე) ზმნაა, მძიმე სავალდებულოა.

თუ „რომ“კავშირის წინ ზმნა არ გვხვდება, მძიმე საჭირო არ არის.

მეტი დამაჯერებლობისთვის მოვიშველიოთ წესებიც:

„რომ“ კავშირის წინ მძიმე მაშინ დაისმის, როცა ის იწყებს დამოკიდებულ წინადადებას.

გავიხსენოთ რთული ქვეწყობილი წინადადების შედგენილობა - რთული ქვეწყობილი წინადადება შედგება მთავარი და დამოკიდებული წინადადებებისგან. დამოკიდებული წინადადება ან მოსდევს მთავარს, ან უსწრებს, ან - მთავარის შიგნითაა მოქცეული.

წესის თანახმად, თუ დამოკიდებული წინადადება იწყება „ რომ“ კავშირით, მძიმე სავალდებულოა. მძიმე იწერება დამოკიდებული წინადადების დასაწყისში და არა კავშირის წინ. თუ ამ წესს გავითავისებთ, მივხვდებით, რატომ არ ღირს ყველა „რომ“ კავშირის წინ სასვენი ნიშნის დასმა.

დასასრულ, ჩამოვთვლით რთულ წინადადებასთან დაკავშირებულ იმ შემთხვევებსაც, როდესაც მძიმის დასმა სავალდებულოა:

რთულ ქვეწყობილ წინადადებაში მძიმე დაისმის მთავარი წინადადების შემდეგ, როცა მას მოსდევს დამოკიდებული წინადადება:

საკითხი უკვე გადაწყვეტილი იყო, როცა სხდომა დაინიშნა.

მძიმე დაისმის დამოკიდებული წინადადების შემდეგ, როცა მას მოსდევს მთავარი წინადადება:

როცა სხდომა დაინიშნა, საკითხი უკვე გადაწყვეტილი იყო.

თუ დამოკიდებული წინადადება მოქცეულია მთავარი წინადადების შიგნით, ის ორივე მხრიდან მძიმეებით უნდა გამოვყოთ:

გადაწყვეტილება, რომელსაც დიდხანს ელოდა მოსახლეობა, ჯერჯერობით არ მიუღიათ.
კატეგორია: ფილოლოგის სვეტი

როგორ ფიქრობთ, აკრძალულია თუ არა ჩვენს ქვეყანაში ნაცისტური მისალმების მანერა, სვასტიკა, ნაცისტური დროშის ფრიალი ან ნაცისტური უნიფორმით მანიფესტაციის მოწყობა?

ჰიტლერი ფაშისტი იყო თუ ნაცისტი?

შეგვიძლია თუ არა ერთმანეთის სინონიმებად გამოვიყენოთ სტატიის სათაურში ნახსენები ორი სიტყვა?

ბლოგში შევეცდებით, ამ კითხვებს ვუპასუხოთ:

ჩვენს ქვეყანაში მოქმედი „თავისუფლების ქარტიის“ კანონი კრძალავს კომუნისტურ ტოტალიტარულ და ფაშისტურ სიმბოლიკას.

თავისუფლების ქარტია“ სამ ძირითად პრინციპს ემყარება: ეროვნული უსაფრთხოების გაძლიერება, საბჭოთა და ფაშისტური იდეოლოგიის აკრძალვა და ნებისმიერი ასოცირებული სიმბოლიკის აღმოფხვრა (იხ.საქართველოს კანონი, თავისუფლების ქარტია, მუხლი 1. კანონის მიზანი).

აღსანიშნავია, რომ დოკუმენტში სიმბოლიკის დეტალური ჩამონათვალი არ არის მოცემული, ტერმინოლოგიური უზუსტობის გამო კი გაუგებარი რჩება, აკრძალულია თუ არა, მაგალითად, „ნაცისტური მისალმება“, ნაცისტური სიმბოლიკა, უნიფორმის, ლოზუნგების, დროშების გამოყენება ან, ვთქვათ, ჰოლოკოსტის უარყოფა.

გაუგებრობრობის თავიდან ასაცილებლად, ვფიქრობთ, მნიშვნელოვანია ტერმინოლოგიური სიზუსტე, ასევე დეტალიზება, თუ რა იგულისხმება კანონში ნახსენებ „ფაშისტურ სიმბოლიკაში“, რადგან ფაშიზმი და ნაციზმი თვისებრივად ერთი და იგივე არ არის.

ფაშისტური გერმანია, ჰიტლერი - ფაშისტების ლიდერი - მსგავსი სიტყვათშეთანხმებები ხშირად გხვდება მედიაშიც. იმისთვის, რომ თავი დავიზღვიოთ შეცდომებისგან, მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რა განსხვავებაა ფაშიზმსა და ნაციზმს შორის.

ფაშიზმი - პოლიტიკური მიმდინარეობა, რომელიც წარმოიშვა პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ. იტალიაში ფაშისტური იდეოლოგია განვითარდა და გავრცელდა ბენიტო მუსოლინის მიერ. „მუსოლინი აცხადებდა, რომ ფაშიზმი იყო ძალა, რომელსაც შეეძლო იტალიის გაერთიანება. ფაშიზმს უნდა გადაექცია იტალია ახალ, რომის იმპერიის მსგავს, დიდებულ იმპერიად. ყველა და ყველაფერი უნდა მიძღვნოდა სახელმწიფოს, რაც იტალიელი ხალხის ერთიანობისა და ძალაუფლების განსახიერებას წარმოადგენდა. როგორც ხშირად იმეორებდნენ მუსოლინი და მისი მიმდევრები: „ყველაფერი სახელმწიფოში, არაფერი სახელმწიფოს გარეთ, არაფერი სახელმწიფოს წინააღმდეგ“ (დემოკრატიაზე გარდამავალი პერიოდი და აქტიური მოქალაქეობა: სატრენინგო მასალები / შემდგ.: მალხაზ ბეგიაშვილი, დავით ბოსტოღანაშვილი, დიანა ლეჟავა და სხვ. - თბ., 2007.).

იტალიური ფაშიზმის დიდი გავლენით ჩამოყალიბდა და განვითარდა ნაციონალ-სოციალისტური მუშათა პარტიის იდეოლოგიაც. თუმცა ნაციზმი, ფაშიზმისგან განსხვავებით, მკვეთრად გამოხატული რასისტული და ანტისემიტური განწყობით გამოირჩეოდა.

„ნაცისტურ პარტიას ჰიტლერის ლიდერობით ერთ სახელმწიფოდ უნდა გაეერთიანებინა გერმანულად მოლაპარაკე ყველა ხალხი, რომელიც დიდებულ ახალ იმპერიად, ანუ რაიხად, განვითარდებოდა. აქედან გამომდინარეობს ნაცისტური ლოზუნგი: „Ein Volk, ein Reich, ein Fthrer“ - ერთი ხალხი, ერთი იმპერია, ერთი ლიდერი.

ძირითადი განსხვავება გერმანულ ნაციზმსა და იტალიურ ფაშიზმს შორის რასობრივი ელემენტი იყო. ნაცისტებისათვის ადამიანის განმსაზღვრელ ფუნდამენტურ ფაქტს რასა წარმოადგენდა“ (დემოკრატიაზე გარდამავალი პერიოდი და აქტიური მოქალაქეობა: სატრენინგო მასალები / შემდგ.: მალხაზ ბეგიაშვილი, დავით ბოსტოღანაშვილი, დიანა ლეჟავა და სხვ. - თბ., 2007.).

შესაბამისად, ფაშიზმსა და ნაციზმს შორის არსებითი განსხვავება ისაა, რომ გერმანელი ნაცისტები ავითარებდნენ ნაციონალისტურ ელიტიზმს, რომელიც, თავის მხრივ, რასიზმს ემყარებოდა, იტალიელი ფაშისტებისთვის კი უზენაესი ღირებულება სახელმწიფო იყო („სახელმწიფოს მიღმა არ არსებობენ არც ინდივიდები, არც ჯგუფები“ - ნათქვამია „ფაშიზმის დოქტრინაში“).

კატეგორია: ფილოლოგის სვეტი

სწორად შეუსაბამეთ ქვემოთ მოცემული სიტყვები განმარტებებს:

მიზანი / მიზეზი

 1.  გარემოება, რომელიც იწვევს, აპირობებს, ხელს უწყობს, საფუძველს უქმნის სხვა, ახალი მოვლენის წარმოშობას. ზოგჯერ იგივეა, რაც საბაბი.
 2. ის, რაც უნდა განახოციელონ, რისკენაც მიისწრაფვიან, რასაც უნდა მიაღწიონ.

საბაზო საფეხურის მოსწავლეთა ცოდნის შესაბამისი ამ დავალების სწორად შესრულება მარტივია.

სირთულეები და შეცდომები მაშინ იჩენს თავს, როდესაც რთული წინადადების მეორე ნაწილი შინაარსობრივად მიზეზს ან მიზანს გამოხატავს, შემადგენელ წინადადებათა კავშირად კი „რადგან“ ან „რათაა“ გამოყენებული.

რომელი კავშირი უნდა გამოვიყენოთ ამა თუ იმ შემთხვევაში?

დავაკვირდეთ წინადადებებს:

 1. ორგანიზაცია აცხადებს კონკურსს, რადგან შეარჩიოს მომავალი თანამშრომლები.
 2.  მოქალაქეებმა უნდა გაითვალისწინონ რეკომენდაციები, რადგან საკუთარი მოსავალი ფაროსანასგან დაიცვან.
 3. კომპანიის განმარტებით, პროექტის ჩაბარება დაგვინდა, რადგან სამუშაო კლიმატური პირობების გამო შეფერხდა.

კავშირი „რადგან“ მხოლოდ ერთ შემთხვევაშია სწორად გამოყენებული.

თუ გავითვალისწინებთ, რომ „რადგან“ მიზეზის გამომხატველი კავშირია, მიზეზი კი ის გარემოებაა, რომელიც განაპირობებს რაღაცას, არ გაგვიჭირდება სწორი წინადადების ამოცნობა.

მისგან განსხვავებით, კავშირი „რათა“ გამოხატავს მიზანს ( რა მიზნითაც შესრულდა მოქმედება, რისკენაც მიისწრაფვის მოქმედი პირი, სუბიექტი)და დანარჩენ ორ შემთხვევაში სწორედ მისი გამოყენებაა სავალდებულო.

შევაჯამოთ:

თუ რთულ წინადადებაში საუბარია მიზეზზე, ვიყენებთ კავშირს „რადგან“.

თუ რთულ წინადადებაში საუბარია მიზანზე, ვიყენებთ კავშირს „რათა“.

სანიმუშოდ მოყვანილ პირველ წინადადებაში ორგანიზაცია კონკურსს რაღაც მიზნით აცხადებს, შესაბამისად, საჭიროა კავშირი „რათა“.

მეორე წინადადებაში მოქალაქეებმა სამომავლოდ, იმ მიზნით, რომ დაიცვან მოსავალი, უნდა გაითვალისწინონ გარკვეული რეკომენდაციები. აქაც საუბარია სამომავლო მიზანზე, შესაბამისად, უნდა გამოვიყენოთ „რათა“.

მესამე წინადადებაში კი კომპანია შეფერხების მიზეზს ასახლებს, შესაბამისად, „რადგან“ კავშირი სწორადაა გამოყენებული.

თუ მაინც შეგეპარებათ ეჭვი, რომელი კავშირი უნდა გამოიყენოთ კონკრეტულ ვითარებაში, მიმართეთ ასეთ ხერხს:

თუ მოქმედება წარსულში მოხდა და შეგიძლიათ დასვათ კითხვა „რატომ“ ან „რა მიზეზით“ - გამოიყენეთ რადგან.

თუ წინადადებაში იგულისხმება მომავალში შესასრულებელი მოქმედება, დააკვირდით და განსაზღვრეთ, მიზეზი იგულისხმება თუ მიზანი.

თუ მიზანია ნაგულისხმევი, თამამად გამოიყენეთ „რათა“, თუ მიზეზი - „რადგან“.

ცნებების - მიზანი და მიზეზი - ერთმანეთისგან განსასხვავებლად კი დაუბრუნდით სტატიის შესავალს:

N 1 განმარტება = მიზეზი

N 2 განმარტება = მიზანი

კატეგორია: ფილოლოგის სვეტი„მე ვარ ის კანდიდატი, რომელიც აცხადებს“...

„მე ვარ ის კანდიდატი, ვინც აცხადებს“...


დასახელებულ ფრაზებში კანდიდატები რაღაც მნიშვნელოვანს აცხადებენ საკუთარი თავის შესახებ, თუმცა მხოლოდ ერთის განცხადებაა გრამატიკულად გამართული.

„გამოჩნდა ის, ვისაც გამარჯვებას წინასწარვე ულოცავდნენ“...

„გამოჩნდა ის, რომელსაც გამარჯვებას უწინასწარმეტყველებდნენ“.
..

აქაც მხოლოდ ერთ შემთხვევაშია წევრ-კავშირი გამოყენებული მართებულად.

როგორ დავიზღვიოთ თავი წევრ-კავშირების გამოყენების დროს
გავრცელებული შეცდომებისგან?

თავდაპირველად, გავარკვიოთ, რას ნიშნავს წევრ-კავშირი:

წევრ-კავშირს ვუწოდებთ ისეთ სიტყვას, რომელიც წინადადების წევრიც არის და კავშირიც. მაგალითად, ნიმუშად მოყვანილ პირველ წინადადებაში „ვინც“ კავშირიცაა და დამოკიდებული წინადადებისთვის - ქვემდებარეც. სწორედ ამიტომ ეწოდება მას ეს ორმაგი სახელი.

ახლა დავიმახსოვროთ მარტივი წესები, როდის უნდა გამოვიყენოთ
„ვინც“ და როდის „რომელიც“:

თუ მთავარი წინადადების ასახსნელი სიტყვა მხოლოდ ნაცვალსახელითაა გადმოცემული, წევრ-კავშირად უნდა გამოვიყენოთ ვინც  (ის-ვინც) ან რაც (ის-რაც).

რას ნიშნავს ასახსნელი სიტყვა?

ასახსნელი სიტყვა იგივე მისათითებელი სიტყვაა. სწორედ მას მიემართება წევრ-კავშირიც. დასახელებულ მაგალითებში ასეთია „კანდიდატი“ და „ის“. (კანდიდატი - რომელიც, ის - ვინც აცხადებს) თუ მთავარი წინადადების ასახსნელი სიტყვა არსებითი სახელია, მაშინ წევრ-კავშირად უნდა გამოვიყენოთ „რომელიც“ (კანდიდატი - რომელიც).

„რომელიც“ გამოიყენება მაშინაც, თუ მისათითებელ სიტყვას განსაზღვრებად ახლავს ნაცვალსახელი (ის კანდიდატი, რომელიც).

განვამტკიცოთ:

მოიგებს ის, ვინც მეტ ხმას დააგროვებს - ამ წინადადებაში მისათითებელი (ასახსნელი) სიტყვა მხოლოდ ნაცვალსახელითაა გადმოცემული, შესაბამისად, წევრ-კავშირად უნდა გამოვიყენოთ „ვინც“ და არა „რომელიც“. მეორე ტურში არჩეულად ჩაითვლება კანდიდატი, ვინც მეტ ხმას მიიღებს - ამ წინადადებაში მისათითებელი სიტყვა არსებითი სახელია. წესის თანახმად, აქ უნდა იყოს „რომელიც“ და არა „ვინც“. შესაბამისად, სწორი იქნება: მეორე ტურში არჩეულად ჩაითვლება კანდიდატი, რომელიც მეტ ხმას მიიღებს.

კატეგორია: ფილოლოგის სვეტი

„აშენებულ იქნა“, „განადგურებულ იქნა“, „არასწორად იქნა გაგებული“, „გაჟღერებულ იქნა პრესაში“, „დაგებულ იქნა გზები“, „დამტკიცებულ იქნა ბიუჯეტი/კანონპროექტი“, „ცვლილება განახორციელა“, „გამოყენება აქვს“ , „განცხადება გაკეთდა“, „განმარტება გააკეთა“, „შეშფოთება გამოთქვა“- ასეთ უცნაურ ფრაზებს დღეს ხშირად შეხვდებით ბეჭდურ, ონლაინ თუ ტელემედიაში.

რატომ უცნაურს?

იმიტომ რომ თითოეული მათგანის ნაცვლად ჩვენი მშობლიური და მშვენიერი ენა უფრო მარტივ და მოქნილ, ამასთან, მართებულ ფორმებს გვთავაზობს და თუ უმეტესწილად ხალხურ მეტყველებას ეკონომიურობისკენ აქვს მიდრეკილება, აქ სრულიად საპირისპირო შემთხვევასთან გვაქვს საქმე - ეკონომიური პრინციპი უგულებელყოფილი და „ბარბაროსულად დამარცხებულია“.

ამ შეცდომებისა და უმართებულო ფორმების დამკვიდრების მიზეზები საინტერესო საკვლევია. შესაძლოა, მიზეზი მოსაზრების/ნათქვამის „უფრო ჭკვიანურად წარმოჩენის“ სურვილი იყოს, შესაძლოა, მიზეზი უფრო „კონსპირაციულია“ და მთქმელს მოქმედების რეალური შემსრულებლის დასახელება/დაკონკრეტება არ სურს ( ან შემსრულებელი ცნობილი არ არის...).

ნებისმიერ შემთხვევაში, მსგავსი სიტყვათშეთანხმებების გამოყენებით აშკარად ზარალდება ქართული ენისთვის ორგანული ეკონომიური ბუნება. ბლოგში შევეცდებით ავხსნათ, რასთან გვაქვს საქმე და რატომ არ უნდა გამოვიყენოთ ეს ფორმები.

დავიწყოთ იმით, რომ ზოგიერთ ზმნას ვნებითი არ ეწარმოება და ამ შემთხვევაში ე.წ. აღწერილობითი ვნებითი გამოიყენება. აღწერილობითი ვნებითი, შედგენილი შემასმენლის მსგავსად, შედგება სახელადი და ზმნური ნაწილისგან. მეშველ ზმნად, უმეტესწილად, გამოყენებულია იქნება/იქნა. ენათა მორფოლოგიური კლასიფიკაციის თეორიის თანახმად ამგვარ წარმოებას „ანალიზური“ ეწოდება და ის „სინთეზურის“ საპირწონეა.

ასეთი ფორმები, წესით, ძალიან იშვიათად იხმარება (ძირითადად, ოფიციალურ და სამეცნიერო დოკუმენტაციაში).

როგორც ზევით აღინიშნა, აღწერილობითი ვნებითი დღესდღეობით „აქტიურად შეიჭრა“ წერილობით და ზეპირ მეტყველებაში და დააზარალა მშობლიური ენისთვის ბუნებრივი და ეკონომიური სიტყვაწარმოება.

საინტერესოა, რომ ქართული ენა განვითარების ადრეულ ეტაპზე ანალიზური იყო (მაგალითად, ძველ ქართულ ტექსტებში შეხვდებით ფორმებს „დაწერილ არს“, „თქმულ არს“ და ა.შ.), თუმცა დროთა განმავლობაში მას უფრო მოქნილი და ბუნებრივი სინთეზური წარმოება ჩაენაცვლა.

შესაბამისად, აღწერილობითი ვნებითის ამ სიხშირით გამოყენება თანამედროვე მეტყველებაში უმართებულოა.

სწორია:
 • აშენებულ იქნა - აშენდა
 • განადგურებულ იქნა - განადგურდა
 • არასწორად იქნა გაგებული – არასწორად გაიგეს ( გაიგო...)
 • გაჟღერებულ იქნა პრესაში - პრესაში გაჟღერდა ( თუმცა სტილისტურად სიტყვათშეთანხმება „ პრესაში გაჟღერება“ საკუთრივ დასახვეწია).
 • დაგებულ იქნა გზები - გზები დააგეს
 • დამტკიცებულ იქნა ბიუჯეტი/კანონპროექტი - დაამკტიცეს
 • ცვლილება განახორციელა - შეიცვალა
 • გამოყენება აქვს - გამოიყენეს, შესაძლებელია გამოყენება...
 • განცხადება გაკეთდა - განაცხადეს (განაცხადა)
 • განმარტება გააკეთა - განმარტეს (განმარტა)
 • შეშფოთება გამოთქვა - შეშფოთდა
კატეგორია: ფილოლოგის სვეტიშუქები, შიშები, კენჭისყრები, წნევები, მუსიკები, გამორთვები - მედიასივრცეში ეს და სხვა აბსტრაქტული სახელები და საწყისები მრავლობითის ფორმით ხშირად მოგხვდებათ თვალში.

სწორია თუ არა მოქმედების გამომხატველი სახელებისა და აბსტრაქტული სახელების მრავლობითში ჩასმა?

წესის თანახმად, გრამატიკული რიცხვის გაგება სახელთაგან მხოლოდ ისეთს ახლავს, რომელიც აღნიშნავს საგანს, რომელიც დაითვლება. ისეთ საგნებს კი, რომლებიც ბევრიდან ერთ ცალ საგნად არ გამოიყოფიან, მრავლობითი რიცხვი არ ეწარმოება.

წესი მარტივია და სახელმძღვანელოებში მოყვანილი მაგალითებიც მარტივად ადასტურებს ნათქვამს. მაგალითად, ქალაქი, მდინარე, თითი, ფანქარი - ისეთი საგნებია, რომელთა დათვლაც შესაძლებელია და მათ მრავლობითი რიცხვი ფუძეზე შესაბამისი მაწარმოებლების დართვით ეწარმოებათ. ჰაერი, ნაცარი, ხილი, რძე და სხვა მსგავსი სახელები არსებითად ურიცხვო სახელებია, რადგან ერთ ცალ საგნად არ განიყოფიან და ამიტომ მათ „მხოლობითის ფორმას“ არ ახლავს „ერთის გაგების შინაარსი“.

შედარებით რთულადაა საქმე მოქმედების გამომხატველი სახელებისა და აბსტრაქტული სახელების გამოყენების დროს. მართალია, ძნელი წარმოსადგენია ისეთი სიტყვების მრავლობითში გამოყენება, როგორებიცაა სიცილი, ძილი, კეთება, ხატვა, სიარული, სიხარული და ა.შ., თუმცა პირველივე სტრიქონში დასახელებული სიტყვების გამოყენებისას ვითარება სხვაგვარია - ზეპირ თუ წერილობით მეტყველებაში ამ სახელების მრავლობითი ფორმებია დამკვიდრებული, რაც შეცდომაა.

აბსტრაქტულ სახელებს და მოქმედების სახელებს, ანუ საწყისებს (მასდარებს) მრავლობითი ფორმა არ ეწარმოებათ.

შესაბამისად, მცდარია:

 • შიშები
 • კენჭიყრები
 • წნევები
 • შუქები

ენის სპეციალისტები აბსტრაქტული სახელების მრავლობითის ფორმების ამგვარი ხმარების მიზეზად, ერთი მხრივ, ეკონომიური მეტყველებისკენ მიდრეკილებას ასახელებენ. მეორე მხრივ, ფსიქოლოგიური მოტივაციაც იკვეთება - „შიშების“, „წნევების“ და ა.შ. შემთხვევაში მთქმელი მოქმედების მრავალჯერად განმეორებას, მრავალგზისობასა და სიხშირე-რეგულარობას უსვამს ხაზს, აძლიერებს ემოციას.

ცალკე უნდა აღინიშნოს სამეცნიერო ლიტერატურაში ტერმინოლოგიური ფუნქციით გამოყენებული მრავლობითის ფორმები. მაგალითად, მედიცინაში - დაავადებები, ჩივილები და ა.შ. მიღებული, დამკვიდრებული და დასაშვები ტერმინებია.
კატეგორია: ფილოლოგის სვეტიკუთვნილებისა და ფლობის გამოსახატავად ქართულში ყველაზე ხშირად ვიყენებთ ზმნებს - მყავს და მაქვს. ორივე მათგანი სუბიექტის მიერ ობიექტის ფლობას აღნიშნავს. მყავს ზმნა ორივე აქტანტის ( ანუ სუბიექტისა და ობიექტის) „სულიერებას“ გამოხატავს, უსულო (არაცოცხალი)საგნის კუთვნილება კი მაქვს ფორმით გამოითქმის.

ჰყავს ზმნა იხმარება ისეთ არსებით სახელებთანაც, რომლებიც აღნიშნავენ მოძრავ, „მოსიარულე“ საგანს, როგორიცაა, მაგალითად, ავტომანქანა (და არა ყოველგვარი მანქანა!): დეპუტატს ავტომანქანა ჰყავს, მაგრამ:  საკერავი მანქანა აქვს;

ასევე:

რეგიონს ბევრი ახალი სასოფლო-სამეურნეო მანქანა-დანადგარი აქვს.

საინტერესოა, რომ ხალხურმა მეტყველებამ ავტომანქანა გაუთანაბრა სულიერი ( ცოცხალი) საგნების გამომხატველ არსებით სახელთა ჯგუფს.

ამის მიზეზი, ერთი მხრივ, ის უნდა იყოს, რომ ავტომანქანა მოძრაობს ( წესის თანახმადაც, არსებითი სახელებიდან სულიერია ის, რომელსაც საკუთარი ძალით გადაადგილება შეუძლია, უსულოა საგანი, რომელსაც გადაადგილება არ შეუძლია).

მეორე მხრივ, ადრე სატრანსპორტო საშუალებებად ცოცხალი ძალა ( ხარი, ცხენი, ვირი...) გამოიყენებოდა. მეტყველებაში, ცხადია, გავრცელებული იყო სულიერის შესაბამისი ზმნის გამოყენება შესაბამის კონტექსტში. მანქანის, როგორც სატრანსპორტო საშუალების დამკვიდრებასთან ერთად ეს წესი შენარჩუნდა.

გამოთქმა „ავტომანქანა მყავს/გყავს/ჰყავს“ დღეს სალიტერატურო ქართულში მტკიცედ არის დამკვიდრებული და ასეც უნდა ვთქვათ და ვწეროთ.

ყველა სიტყვასა და გამოთქმას...თავისი ადგილი აქვს.  აქვს ზმნა კიდევ ერთ „საჩოთირო“ გამოთქმაში გვხვდება.

„წესრიგის დარღვევას სისტემატურად აქვს ადგილი“.

„ადგილი აქვს საარჩევნო ნორმების დარღვევას“.

„კვლავ ადგილი აქვს სპეკულაციებს“.

„ადგილი აქვს ფასების ზრდას პირველი მოთხოვნილების საგნებზე“.

თანამედროვე წერით და ზეპირ მეტყველებაში გამოთქმა „ადგილი აქვს“ იმდენად გავრცელებულია, რომ ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონშიც შეუტანიათ, როგორც იდიომი (თუმცა იქვეა თანდართული შენიშვნა - ბარბარიზმი);

რას ნიშნავს „ადგილი აქვს“?

ლექსიკონში გამოთქმა ასეა განმარტებული: „ხდება ხოლმე, რისიმე შემთხვევები არის, შეინიშნება რაიმე“.

„ადგილი აქვს“ რუსული имеет место -ს კალკია და როგორც ნებისმიერი კალკი, ისიც აღარიბებს, აჭრელებს და ვნებს მშობლიურ ენას.

უადგილოდ გამოყენებული გამოთქმა „ადგილი აქვს“ მარტივად შეიძლება ჩავანაცვლოთ ქართულისთვის მეტად ბუნებრივი ზმნური ფორმით ან გამოთქმით.

დასახელებულ ნიმუშებს თუ განვიხილავთ, მაგალითად, „წესრიგის დარღვევას აქვს ადგილი“ შეგვიძლია ჩავანაცვლოთ უფრო ლაკონიური წინადადებით - წესრიგი ირღვევა. ადგილი აქვს ფასების ზრდას - ფასები გაიზარდა.

აღსანიშნავია ისიც, რომ გარკვეულ შემთხვევებში, კონტექსტის გათვალისწინებით, ეს სიტყვათშეთანხმება მართებულია და გამოყენებაც დასაშვებია. მაგალითად, ქვესათაურად გამოტანილ წინადადებაში გამოთქმა სწორადაა გამოყენებული.

კატეგორია: ფილოლოგის სვეტი
წესის თანახმად, კვეცადია ე-სა და ა-ზე დაბოლოებული სახელები. წესი მარტივია და გასაგები. დასამახსოვრებლადაც ასეა - კვ-ე-ცადი-ა ის სახელები, რომლებიც ბოლოვდება ე-სა და ა-ზე, მაგრამ ვახსენებთ თუ არა ჯადოსნურ სიტყვას „გამონაკლისები“ - სიტუაცია მყისიერად იცვლება და იწყება ამ გამონაკლისების უსასრულო ჩამონათვალი.

კვეცაზე და არსებულ გამონაკლისებზეც ჩვენს ერთ-ერთ წერილში უკვე ვისაუბრეთ. ამჯერად „უსასრულო ჩამონათვალის“ მორიგ „ულუფას“ შემოგთავაზებთ.

მარიხუანის თუ მარიხუანასი?

მარიხუანა თანამედროვე ქართულ წერით და ზეპირ მეტყველებაში გამოიყენება ფსიქოაქტიური ნარკოტიკული საშუალების აღსანიშნავად. ამ აღმნიშვნელს ვერ ნახავთ ვერც ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონში, ვერც ორთოგრაფიულში ( იგულისხმება ბეჭდური გამოცემები, მათ შორის 2017 წლის ორთოგრაფიული ლექსიკონი ჟურნალისტებისთვის). ცხადია, რომ სიტყვა უცხოური ენების გავლენითაა დამკვიდრებული და დღესდღეობით კანაფის სინონიმად მოიაზრება.

მედიასაშუალებებში ორივე აღმნიშვნელი ( კანაფი და მარიხუანა) გვხვდება. ბოლო დროს სულ უფრო ხშირად ირჩევენ ფორმას - მარიხუანა. კვეცადია თუ არა ეს სიტყვა? რომელია სწორი ფორმა - მარიხუანას(ი) თუ მარიხუანის? რით უნდა ვიხელმძღვანელოთ, თუ შესაბამისი ნორმა არც ერთ სახელმძღვანელოში არ განიხილება?

სიტყვა მარიხუანა ოქსფორდის ინგლისური ენის ლექსიკონში განიმარტება, როგორც კანაფი, რომლისგანაც მზადდება მოსაწევი ფსიქოაქტიური პრეპარატი. ამავე წყაროს მიხედვით, სიტყვა მე-19 საუკუნეშია დამკვიდრებული ინგლისურ ენაში და ლათინო-ამერიკული ესპანურისგან უნდა მომდინარეობდეს.

ვერსია იმის შესახებ, რომ აღმნიშვნელი დაკავშირებულია ადამიანის საკუთარ სახელებთან - ხუანი და მარია - არ დასტურდება სანდო წყაროებში.

სხვა ენებში სიტყვის დამკვიდრება სწორედ ინგლისური ფორმის გავლენით უნდა მომხდარიყო. ასე მოხვდა აღმნიშვნელი მარიხუანა ქართულშიც.

იმის გასარკვევად, უნდა შეიკვეცოს თუ არა მოცემული სახელი, გავიხსენოთ კვეცის წესები:

როგორც უკვე აღინიშნა, უნდა შეიკვეცოს ა-სა და ე-ზე ფუძედასრულებული სახელები.

კვეცა არ ეხება ადამიანის საკუთარ სახელებს, ასევე იმ სახელებს, რომლებშიც ბოლოკიდური ა მაწარმოებლის ფუნქციას ასრულებს ( დედოფალა, ცისარტყელა და ა.შ.).

არ იკვეცება ე ხმოვანზე დაბოლოებული უცხოური წარმოშობის საზოგადო სახელები და ასევე უკვეცელია ნათესაური კავშირის აღმნიშვნელი სიტყვები: მამა, დედა, ბებია, ბაბუა, ბიძა, ბიცოლა და ა.შ. თუ იგულისხმება მთქმელის საკუთარი მამა, დედა, ბებია...

ჩამოთვლილ გამონაკლისებში არსად გვხვდება მცენარეთა აღმნიშვნელი ა-ზე დაბოლოებული სახელები. გავიხსენოთ, მაგალითად, სახელი პალმა. ბრუნების დროს ის არანაირ თავისებურებას არ ამჟღავნებს და ჩვეულებრივ იბრუნვის არსებული უნივერსალური წესის თანახმად.

იგივე წესი უნდა გავრცელდეს სიტყვა მარიხუანის ბრუნებისასაც. მარიხუანა - ა ხმოვანზე დაბოლოებული სახელია, რომელიც მხოლობითი რიცხვის ნათესაობითსა და მოქმედებითში უნდა შეიკვეცოს.
კატეგორია: ფილოლოგის სვეტი⇒ მეორადი და მეორეული

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის ექსპერტთა კომისიის სხდომაზე, რომელიც 2019 წლის 6 დეკემბერს გაიმართა, დამტკიცდა თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა ახალი რედაქცია. დოკუმენტის თანახმად, რიგობითი რიცხვითი სახელების გამოყენებისას დამკვიდრდა შემდეგი წესები (2.9):

„ფორმათაგან მეორეული და მეორადი დასაშვებად იქნეს მიჩნეული ორივე თავ-თავისი ნიუანსობრივი სხვაობის გათვალისწინებით:

სამეცნიერო ტერმინოლოგიაში (ძირითადად) – მეორეული:

მეორეული მოვლენა, მეორეული დაავადება...


რაიმეს ხელახალი გამოყენების ან დამატებითი ფუნქციის აღსანიშნავად – მეორადი:

მეორადი ფაკულტეტი, მეორადი ავეჯი...


⇒  ინდუსტრიული და ინდუსტრიალური

ზედსართავი სახელების საწარმოებლად ქართულში ხშირად ვიყენებთ ურ სუფიქსს. მისი დართვით სახელი შეიძლება ვაწარმოოთ როგორც ქართული, ისე არაქართული ფუძეებისგან ( კაცი-კაცური, ემოცია - ემოციური და ა.შ.).

უცხოურ ფუძეთაგან ურ სუფიქსით ზედსართავის წარმოებისას თავს იჩენს ხოლმე პარალელური ფორმები: ბაქტერიული და ბაქტერიალური, ექსპერიმენტული და ექსპერიმენტალური, ინდუსტრიული და ინდუსტრიალური. ამათგან მცდარი ფორმები რუსული ენის ზეგავლენითაა დამკვიდრებული და მნიშვნელოვანია მათი გამიჯვნა სალიტერატურო ნორმისგან.

უცხოურ სიტყვათაგან ურ სუფიქსით ზედსართავი სახელები სწორად რომ ვაწარმოოთ, საჭიროა დავადგინოთ, ნასესხები გვაქვს თუ არა ქართულში ის არსებითი სახელი, რომლისგანაც ზედსართავს ვაწარმოებთ. შემდეგ ამ სახელის ფუძეს უნდა დავურთოთ ურ სუფიქსი. განვიხილოთ რამდენიმე მაგალითი:

რომელია სწორი - ინდუსტრიული თუ ინდუსტრიალური? მონუმენტური თუ მონუმენტალური? კოლეგიური თუ კოლეგიალური?

ქართულში გვაქვს ნასესხები არსებითი სახელები: მონუმენტი, კოლეგა, ინდუსტრია. შესაბამისად, აღნიშნული წესის თანახმად, სწორი ფორმები იქნება:

ინდუსტრიული ( და არა ინდუსტრიალური)
კოლეგიური ( და არა კოლეგიალური)
მონუმენტური ( მონუმენტალური